قراردادی او تشکیلاتی ریفورم

لید لوری

د قراردادونو  نظام ته د نړیوالو معیارونو پر اساس  وده ورکول او د تړون کوونکو لپاره د سولې او امنیت رامنځته کول.

مأموریت

دمتخصص او مسلکي ټیم لخوا د قراردادونو د ترتیب، بیاکتنې، تعدیل، ژباړې او تفسیر په برخه کې د معیاري خدمتونو وړاندې کول.

ارزښتونه

خپلواکي او بې پرېتوب
د عمومي نظام د قواعدوساتنه
د هیواد د نافذه قوانینو رعايتول
د قراردادونو د نړیوالو اصولو مراعاتول
د تړونکوونکو د گټو ساتنه
د قردادي استبداد مخنيوی

په لاندې برخو کې د قراردادونو جوړول

ساختماني قراردادونه او انجینري کارونه

د برېښنايي او میخانیکي پروژو قراردادونه

په نسبتا لږ ارزښت سره د مختلفو انجینري او ساختماني خدمتونو چمتو کولو قراردادونه

د کلید گردان او جوړولو د طرحې قراردادونه

د کليي د تسليمولو د پروژو قراردادونه

د پروژې د ډیزاین، تطبیق او گټې اخيستنې قراردادونه

دکار د خاوند د خدمتونو قراردادونه / مشاوره

قراردادونو بیاکتنه، سمون او اصلاح

دقرار دادونو ژباړه

دقرار دادونو تفسیر

تشکیلاتي ریفورم

د پالیسۍ ، استراتیژۍ او کاري پلانونو جوړول

د تشکیل، بودجې او وظیفوي طرزالعملونو او لایحو جوړول

د څارنې او اروزنونې سیسټمونو جوړول