څیړنه او نیازسنجونه

لید لوری

د ټولنیزعدالت پر بنسټ، د علمي  لارو چارو په مرسته یوې پرمختللې ټولنې ته رسیدل.

ارزښتونه

خپلواکي او بې پرېتوب
علميتوب او رښتينتوب
نوښت او هڅه
 د اصل په توگه د ملي او نړیوالو ارزښتونو منل 
د لاسرسي وړ

مأموریت

له ملي او نړیوالو معیارونو سره سم د علمي  میتودونو په کارولو سره د بشري حقونو موضوعگانې  په ځانگړې توگه د ښځو حقونه، د ماشومانو حقونه، د اقلیتونو حقونه، ټولنیز امنیت، حکومتولي، اقتصاد، سیاسي اقتصاد، د طبیعي زیرمو مدیریت، ښوونه او روزنه او کډوالۍ  په چارو کې څیړنه او ارزونه.

د څيړنې او نیازسنجونې برخې

بشري حقونه

دښځو حقونه

د اقلیتونو حقونه

ټولنیز مصؤنيت

حکومتولي

اقتصاد او سیاسي اقتصاد

د طبیعی زیرمومدیریت

ښوونه او روزنه

کډوالي

څیړنه او نیازسنجونې ټیم

امید خان اکسیر

د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي د علمي کادر غړی

زده کړې:
لیسانس: اداره او عامه پالیسي، د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځی ، کابل پوهنتون، کابل – افغانستان
ماسټري: دولتي مديريت  او دعمومي سياست جوړونه، جامعة المصطفی پوهنتون، کابل – افغانستان
دخبرو کولو وړتیا: فارسي، پښتو او انگلیسي
علمي پروگرامونه: SSPS, STATA , Methodology Research
علمي څېړنې:
– د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د روڼتیاپه کچه د حساب ورکونې رول څېړل
– د افغانستان د عامه ادارې د سازماني روغتیا په ښه والي کې د کارکوونکو د رواني ځواکمن کولواغیز
– د افغانستان په اصولنامو  او اساسي قانون کې د سیمه ييزو حکومتولۍ د تاریخ څېړنه
– په سازماني چارو کې د وخت  د مدیریت څېړنه
– په افغانستان کې د اداري فساد د فکري او فرهنگي عواملو څېړنه
– د بېدل  د ځانگړو ترکيبونو توضیحات (چهارعنصر)
د بېدل دهلوي په شعرونو کې لفظي او کلامي صنعتونه
– د مچاراگانتا د فلسفې او د اسلامي تصوف د وحدت وجود تطبیقي څېړنه

Farid-Norzad

محمد فرید نورزاد

د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي د علمي کادر غړی

زده کړې:
لیسانس: اقتصاد، د اقتصاد پوهنځی، کابل پوهنتون، کابل – افغانستان
ماسټري: مديريت او سازمان ، سلجوق پوهنتون، قونیه – ترکیه
دخبرو کولو وړتیا:فارسي، پښتو، انگلیسي او ترکي
علمي پروگرامونه: SPSS , STATA
علمي څېړنې:
– د کارکوونکي او سازمان ترمنځ د رواني قرار داد (نا لیکلي قرار داد) څېړنه
 Exploring the Relationship Between Cultural Intelligence and Impression Management- Case Study: Foreign Students of Selçuk University
 Job Choice in A Fuzzy Environment: According to CEOs, What Is the Optımum Entıty To Start Professıon
 Exploring the Effect of Diversity Management On Organizational Climate
 Assessing the Impact Of Organizational Identification On Corporate Entrepreneurship

Rafi-Akbari

محمد رفیع اکبری

د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي د علمي کادر غړی

زده کړې:
لیسانس: ااقتصاد، پوهنځی ، د میسور پوهنتون، هندوستان
ماسټري: عامه اداره، یونگنام پوهنتون، سویلي کوریا
دخبرو کولو وړتیا: فارسي، پښتو، انگلیسي، اردو او کوریايي
علمي پروگرامونه: SSPS, Methodology Research
علمي څېړنې:
– د کوريا هېواد  د SMU سیمه ییزې پراختيا خپرونې او د  افغانستان د NSPملي پيوستون خپرونو کې د دولت د رول پرتليزه مطالعه
– په افغانستان کې د برېښنايي حکومتولۍ پر وړاندې ننگونې (سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې او کلتوري ننگونې)

محمد فواد ابراهیمی

د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي د علمي کادر غړی

زده کړې:
لیسانس: اداره او عامه پالیسي، د ادارې او عامه پالیسۍ  پوهنځی ، کابل پوهنتون، کابل – افغانستان
ماسټري: حکومت های محلی و عدم تمرکز، دانشگاه مرمره، استانبول – ترکیه
دخبرو کولو وړتیا: فارسي، پښتو، انگلیسي، عربي، ترکي او اردو
علمي پروگرامونه: SSPS, Methodology Research
علمي څېړنې:
– د افغانستان په عامه ادارو کې د مکافاتو او مجازاتو د سیستم اغېزمنتوب
– د بلخ او قونیې د کلتوري ورته والي پرتليزه مطالعه
– د سازمانونو د بشري سرچینوپه استخدام کې د ټولنیزو شبکو رول